Denna blogg är en del av ett arbete i kursen samhällskunskap 3.
Syftet med detta projekt är att granska hur begreppet socialism används i media och bland allmänheten och hur begreppet defineras. 

Min hypotes är att begreppet kommer att ha en positiv framställning av media i Sverige och även ifrån den svenska befolkningen. En annan hypotes som jag har är att det är tvärtom i USA, att den generella åsikten är att socialism är något negativt. Denna hypotes baserar jag på att jag har en bild av USA som väldigt anti socialisitiskt, detta beror på att jag flera gånger sätt ordet socialist användas som en förolämpning vilket är något jag aldrig hört i Sverige.
Jag kommer att göra en jämförelse mellan människors bild av socialismen i USA och i Sverige för att se om denna hypotes stämmer.
Det jag kommer att undesöka främst är åsikterna på olika tidningsartiklar och i internetforum
Socialism är en ideologi och en av de värderingar inom socialismen som är mest grundläggande är tanken om jämlikhet.
Ordet socialism kommer från det latinska ordet socius som betyder kamrat.
Socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen. En sådan grupp kan vara staten men också en fackförening eller liknande. Socialismen förespråkar också olika typer av gemensamt ägande.

Det är svårt att definera den vad socialism egentligen innebär eftersom att det finns så många olika inriktiningar och ideer om vad som är socialism. Olika källor säger olika saker. 

En av grundideerna inom socialismen är tron på ett samhälle utan klasskillnader,
ett samhälle med en ekonomisk jämlikhet.
Man vill ta bort samhällets ekonomiska skillnader eftersom att det anses leda till orättvisor och det skapar osämja bland befolkningen.
Idag förspråkar de flesta socialister inte klasslöshet utan istället att klyftorna i samhället ska bli mindre.

Efter Marx tid kan man säga att socialismen delades in i två olika grupper; Revisionister och reformister.
Reformister var de som ville skapa förändring genom lagstiftning istället för revolution, de kallas idag för socialdemokrater. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är två exempel på reformistiska partier i Sveriges riksdag.
Revisionister ville förändra marxismen, de kom senare att gå i en kommunistisk riktning. 


Vad är socialism? Vad betyder begreppet?
Socialismen har sina rötter från flera olika håll.
I och med upplysningstiden fanns en hel del tänkare och filosofer som inspirerade folk till att tänka i socialistiska banor.
En inspiration var Platon, han förespråkade att staten ska ta ett stort ansvar vad gäller frågor om rättvisa och demokrati.
Thomas More och Robert Owen som var två socialistiska utopister med stort inflytande som hyllade det klasslösa samhället. De ansåg att det privata ägandet var något ont,
Karl Marx och Friedrich Engels delade denna uppfattning och under slutet av 1800-talet skrev de boken “kapitalet”. Boken handlade om hur livet såg ut för arbetarklassen i England, deras vardag bestod av hårda jobb i landets fabriker. Många av tankarna som skrevs blev grunden för socialismen.
Den tyske nationalekonomen Karl Marx levde under en period av sitt liv i London som politisk flykting. Hans verk, som han ofta skrev tillsammans med Engels hade en stor betydelse för arbetarrörelsen. Han menade på att det sker en kamp mellan poletärer* och kapitalister där bara en grupp kan vinna, socialismen skulle stå på arbetarklassens sida.

Under industialismen steg produktionen och priserna pressades vilket ledde till att arbetarna fick lägre löner och därmed fick det sämre ställt, detta påverkade även arbetsförhållandena till det sämre.
Långa arbetsdagar och barnarbete var mycket vanligt.
Enligt Marx var det ända sättet att besergra kapitalisterna att genomföra en socialistiskt revolution, därför uppmanades arbetare till att organisera sig i olika fackföreningar för att kämpa för sina rättigheter.
Arbetarna började snart att protestera mot de usla arbetsförhållandena och rök ihop med fabriksägarna.
Under 1800-talet var det flesta som stödde socialismen från arbetarklassen, antagligen eftersom att de blev mest gynnade av vad socialismen föreslog.

Marx mål var att arbetarna skulle ta makten och att samhället skulle lyda under principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.
Han blev senare kritiserad för tanken om att en revolution var det ända sättet att förändra samhället och avskaffa orättvisor. Man började istället att kämpa för lika rösträtt. Man var nu mer intresserad av att förändra samhället genom att ändra lagarna så att de skulle passa bättre in på det socialistiska tankesättet.

Här kan man säga att socialismen delades in i två olika grupper; Revisionister och reformister.
Reformister var de som ville skapa förändring genom lagstiftning istället för revolution, de kallas idag för socialdemokrater. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är två exempel på reformistiska partier i Sveriges riksdag.
Revisionister ville förändra marxismen, de kom senare att gå i en kommunistisk riktning. 
Karl Marx                                                     Freidrich Engels
 
* Proletär =I marxistisk teori betecknar ordet "proletariat" produktions- och underhållsarbetarna, som är egendomslösa i den bemärkelsen att de inte äger någon egendom som kan användas i produktionen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Proletariat